<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <HTML> <HEAD> <!-- Copyright SOFA s.r.o., 2/2001, v061127 //--> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> <META HTTP-EQUIV="Content-Style-Type" CONTENT="text/css"> <META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="sk"> <META HTTP-EQUIV="Last-Modified" CONTENT="Mon, 15 Dec 2003 12:00:00 GMT"> <META HTTP-EQUIV="Reply-to" CONTENT="falat@sofa.sk (Vladimir Falat)"> <META NAME="Author" LANG="sk" CONTENT="Vladimr FALAT"> <META NAME="Copyright" CONTENT="SOFA s.r.o., 4/2000"> <META NAME="Description" LANG="sk" CONTENT="Firma Sofa s.r.o. - predaj vpo tovej techniky, komponentov, servis"> <META NAME="Keywords" LANG="sk" CONTENT="sofa, po ta e, vpo tov technika, predaj vt, servis vt, internetov kaviareH, prievidza, plastick karty"> <TITLE>SOFA s.r.o. | Slu~by</TITLE> <LINK HREF="styles.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css"> </HEAD> <BODY LANG="sk"> <TABLE WIDTH="776" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" CLASS="body"> <!-- hlavi ka (1. riadok) //--> <TR CLASS="first"> <TD WIDTH="150" HEIGHT="25"></TD> <TD HEIGHT="25" VALIGN="middle">Vitajte na strnkach firmy SOFA s.r.o.</TD> </TR> <!-- pokra ovanie hlavi ky (sf_logo, banner, sf_logo) //--> <TR CLASS="head"> <TD HEIGHT="84" ALIGN="center" VALIGN="top"><IMG SRC="sf_logo.png" WIDTH="150" HEIGHT="84" BORDER="0" ALT="Logo firmy Sofa s.r.o."></TD> <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"><IMG SRC="sf_banner.gif" WIDTH="468" HEIGHT="60" BORDER="0" ALT="Vpo tov technika, plastick karty, servis, ..."></TD> </TR> <!-- vrchn iara (predel) //--> <TR> <TD HEIGHT="2" COLSPAN="2" CLASS="line"></TD> </TR> <TR> <!-- >av strana (odkazy) //--> <TD HEIGHT="302" VALIGN="top" CLASS="main-l"> <A NAME="index" ID="index" HREF="index.html" CLASS="left" TITLE="Novinky firmy Sofa s.r.o.">Novinky</A><BR> <A NAME="uvod" ID="uvod" HREF="uvod.html" CLASS="left" TITLE="vodn strnka">vodn strnka</A><BR> <!-- <A NAME="cennik" ID="cennik" HREF="cennik.html" CLASS="left" TITLE="Neustle priebe~ne aktualizovan cennky nami ponkanho tovaru...">Cennky</A><BR> //--> <!-- <A NAME="zlavy" ID="zlavy" HREF="zlavy.html" CLASS="left" TITLE="Nami ponkan z>avy na po ta ov zostavy...">Z>avy</A><BR> //--> <A NAME="kontakt" ID="kontakt" HREF="kontakt.html" CLASS="left" TITLE="Kontakt na naau firmu...">Kontakt</A><BR> <br> <a name="mail" id="mail" href="http://mail.sofa.sk" target="_blank" class="left" title="E-mail klient (IMP) - nezabezpe en spojenie!">E-mail klient</a><BR> <a name="mailssl" id="mailssl" href="https://mail.sofa.sk" target="_blank" class="left" title="E-mail klient (IMP) - zabezpe en SSL spojenie">E-mail klient (SSL)</a><BR> <br> <!-- <a name="intobch" id="intobch" href="http://www.shop-it.sk/sofa/" target="_blank" class="left" title="Internetov obchod firmy Sofa s.r.o.">Internetov obchod</a> //--> </TD> <!-- nadpis na strnke //--> <TD VALIGN="top" CLASS="main-r"><H1>Cennk slu~ieb</H1> <!-- prav strana (samotn obsah) //--> <UL TYPE="disc" compact> <LI>pou~itie po ta a PC (strojov as) za elom prstupu k Internetu alebo psania, i korekcie textov v prostred MS Word, Excel, WT602 a pod. ..... 0,03-&nbsp;EUR / 1&nbsp;min.</LI> <LI>tla  dokumentov (formty: doc, rtf, xls, 602, txt, html) 1 B strana formtu A4, pokrytie textom do 5&nbsp;% na laserovej alebo atramentovej tla iarni, normlny md ..... 0,20-&nbsp;EUR</LI> <LI>tla  obrzkov (formty: bmp, tif, gif, png, jpg, ...) 1 B strana formtu A4, pokrytie do 15&nbsp;% na laserovej alebo atramentovej tla iarni, normlny md ..... 0,40-&nbsp;EUR</LI> <LI>tla  obrzkov (formty: bmp, tif, gif, png, jpg, ...) 1 strana farebne formtu A4 pri pokryt do 15&nbsp;% na atramentovej tla iarni, normlny md ..... 0,70-&nbsp;EUR</LI> <LI>tla  obrzkov (formty: bmp, tif, gif, png, jpg, ...) B na laserovej alebo atramentovej tla iarni alebo farebne na atramentovej tla iarni pri pokryt nad 15&nbsp;% ..... ceny dohodou (pod>a pokrytia)</LI> <LI>skenovanie dokumentov B ..... 0,70-&nbsp;EUR / 1 strana textu formtu A4</LI> <LI>skenovanie fotografii B alebo farebne ..... 0,70-&nbsp;EUR / 1&nbsp;fotografia</LI> <LI>zlohovanie dt z CD mdia alebo z internetu na CD-R/RW mdium ..... 1,30-&nbsp;EUR (bez mdia)</LI> <LI>zlohovanie dt z HDD na CD-R/RW mdium ..... 1,30-&nbsp;EUR (bez mdia)</LI> <LI>pou~itie vmennho rm eka ("auflka") na HDD (napr. pri seahovan z internetu) ..... 1,30-&nbsp;EUR</LI> <LI>asisten n slu~by (prepisovanie textov, editcia, prava textov, obrzkov a pod.) .... od 17,-&nbsp;EUR / 1 hod.</LI> <LI>servisn prce (oprava, prava PC; inatalcia, reinatalcia opera nho systmu; vmena komponentov PC a pod.) ..... od 17,-&nbsp;EUR / 1&nbsp;hod.</LI> <LI>tvorba WWW prezentcie ..... ceny dohodou (pod>a asovej nro nosti)</LI> </UL> <P ALIGN="center"><B>Vaetky ceny s uvdzan bez DPH.</B></P> </TD> </TR> <!-- spodn iara (predel) //--> <TR> <TD HEIGHT="2" COLSPAN="2" BGCOLOR="Blue" CLASS="line"></TD> </TR> <!-- spodn riadok (poznmky, about) //--> <TR> <TD HEIGHT="10" COLSPAN="2" CLASS="last">&copy; SOFA s.r.o. 2&nbsp;/&nbsp;2001</TD> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>