<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <HTML> <HEAD> <!-- Copyright SOFA s.r.o., 2/2001, v061127 //--> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> <META HTTP-EQUIV="Content-Style-Type" CONTENT="text/css"> <META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="sk"> <META HTTP-EQUIV="Last-Modified" CONTENT="Tue, 21 Jun 2003 12:00:00 GMT"> <META HTTP-EQUIV="Reply-to" CONTENT="falat@sofa.sk (Vladimir Falat)"> <META NAME="Author" LANG="sk" CONTENT="Vladimr FALAT"> <META NAME="Copyright" CONTENT="SOFA s.r.o., 4/2000"> <META NAME="Description" LANG="sk" CONTENT="Firma Sofa s.r.o. - predaj vpo tovej techniky, komponentov, servis"> <META NAME="Keywords" LANG="sk" CONTENT="sofa, po ta e, vpo tov technika, predaj vt, servis vt, internetov kaviareH, prievidza, plastick karty"> <TITLE>SOFA s.r.o. | vodn strnka</TITLE> <LINK HREF="styles.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css"> </HEAD> <BODY LANG="sk"> <TABLE WIDTH="776" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" CLASS="body"> <!-- hlavi ka (1. riadok) //--> <TR CLASS="first"> <TD WIDTH="150" HEIGHT="25"></TD> <TD HEIGHT="25" VALIGN="middle">Vitajte na strnkach firmy SOFA s.r.o.</TD> </TR> <!-- pokra ovanie hlavi ky (sf_logo, banner, sf_logo) //--> <TR CLASS="head"> <TD HEIGHT="84" ALIGN="center" VALIGN="top"><IMG SRC="sf_logo.png" WIDTH="150" HEIGHT="84" BORDER="0" ALT="Logo firmy Sofa s.r.o."></TD> <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"><IMG SRC="sf_banner.gif" WIDTH="468" HEIGHT="60" BORDER="0" ALT="Vpo tov technika, plastick karty, internet, ..."></TD> </TR> <!-- vrchn iara (predel) //--> <TR> <TD HEIGHT="2" COLSPAN="2" CLASS="line"></TD> </TR> <TR> <!-- >av strana (odkazy) //--> <TD HEIGHT="302" VALIGN="top" CLASS="main-l"> <A NAME="index" ID="index" HREF="index.html" CLASS="left" TITLE="Novinky firmy Sofa s.r.o.">Novinky</A><BR> <!-- <A NAME="cennik" ID="cennik" HREF="cennik.html" CLASS="left" TITLE="Neustle priebe~ne aktualizovan cennky nami ponkanho tovaru...">Cennky</A><BR> //--> <A NAME="sluzby" ID="sluzby" HREF="sluzby.html" CLASS="left" TITLE="Cennk slu~ieb ponkanch naaou firmou...">Cennk slu~ieb</A><BR> <!-- <A NAME="zlavy" ID="zlavy" HREF="zlavy.html" CLASS="left" TITLE="Nami ponkan z>avy na po ta ov zostavy...">Z>avy</A><BR> //--> <A NAME="kontakt" ID="kontakt" HREF="kontakt.html" CLASS="left" TITLE="Kontakt na naau firmu...">Kontakt</A><BR> <br> <a name="mail" id="mail" href="http://mail.sofa.sk" target="_blank" class="left" title="E-mail klient (IMP) - nezabezpe en spojenie!">E-mail klient</a><BR> <a name="mailssl" id="mailssl" href="https://mail.sofa.sk" target="_blank" class="left" title="E-mail klient (IMP) - zabezpe en SSL spojenie">E-mail klient (SSL)</a><BR> <br> <!-- <a name="intobch" id="intobch" href="http://www.shop-it.sk/sofa/" target="_blank" class="left" title="Internetov obchod firmy Sofa s.r.o.">Internetov obchod</a> //--> </TD> <!-- nadpis na strnke //--> <TD VALIGN="top" CLASS="main-r"><H1>vodn strnka</H1> <!-- prav strana (samotn obsah) //--> <P>SOFA je firma s viac ne~ 25-ro nou tradciou v predaji po ta ovej techniky. Sdli na Sldkovi ovej ulici 8 v Prievidzi.</P> <P>Firma sa zaober predajom po ta ovej techniky, zostavovanm po ta ov na objednvku a ich zru nm a pozru nm servisom.</P> <!-- Tu je na <A NAME="cennik1" ID="cennik1" HREF="cennik.html" CLASS="right" TITLE="Neustle priebe~ne aktualizovan cennky nami ponkanho tovaru...">aktulny cennk</A>. Taktie~ m~ete vyu~ie slu~by poskytovan v oblasti internetu:</P> <UL TYPE="disc" compact> <LI>surfovanie po internete s mo~noseou ob erstvenia</LI> <LI>posielanie e-mailov</LI> <LI>ostatn zkladn slu~by</LI> </UL> <P>Prdite si posediee do prjemnho prostredia na nmest, spojen so zskavanm cennch informci z internetu.</P> //--> </TD> </TR> <!-- spodn iara (predel) //--> <TR> <TD HEIGHT="2" COLSPAN="2" BGCOLOR="Blue" CLASS="line"></TD> </TR> <!-- spodn riadok (poznmky, about) //--> <TR> <TD HEIGHT="10" COLSPAN="2" CLASS="last">&copy; SOFA s.r.o. 2&nbsp;/&nbsp;2001</TD> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>